© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI

Our aim is to create vibrant outdoor art galleries in rural Armenia inspired by thelocal cultural heritage for everyone to enjoy, locals and tourists alike, while promoting community development.

 
© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI cultural ngo

patmi [ՊԱՏՄԻ]: Tell us a story + MI PAT [ՄԻ ՊԱՏ]: A wall

We bring together youth + artists from Armenia and abroad to breathe new life into Armenian villages through storytelling, art and education. Together, we talk with locals, mainly the elderly. We record, share and publish their stories to keep memories alive. Using creativity and innovation, we transform them into engaging visual content and paint colourful, interactive murals. We organise art + storytelling workshops and summer camps, teach languages and create opportunities for cultural exchange to bridge gaps and bring about social change. 

Our aim is to create vibrant outdoor art galleries inspired by our cultural heritage for everyone to enjoy, locals and tourists alike, while promoting community and socio-economic development. #patmimurals


Մենք միավորում ենք Հայաստանի և արտասահմանի երիտասարդներին + արվեստագետներին կյանքի կոչելու հայկական գյուղերը: Միասին մենք զրուցում ենք տեղացիների հետ, հիմնականում` տարեցների: Մենք հավաքագրում, կիսում ու հրատարակում ենք նրանց պատմությունները: Օգտագործելով երևակայությունն ու նորարությունը` մենք վերափոխում ենք դրանք ուշագրավ տեսանելի բովանդակության և նկարում գունագեղ խոսուն պատկերներ: Համախմբելու և հասարակական փոփոխություն կատարելու նպատակով` մենք կազմակերպում ենք արվեստ + պատմասացության գործնական դասընթացներ և ամառային ճամբարներ, սովորեցնում լեզուներ և ստեղծում մշակութային փոխանակման հնարավորություններ: 

Մեր նպատակն է ստեղծել թանգարան բաց երկնքի տակ` ներշնչված մեր մշակութային ժառանգությունից, որպեսզի բոլորը վայելեն` թե' տեղացիները, և թե' զբոսաշրջիկները, և նպաստել համայնքի և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: #patmimurals

© PATMI Cultural NGO banner.jpg

Follow us and share the love!

Facebook: https://www.facebook.com/patmimurals/

Instagram: https://www.instagram.com/patmi.ngo/

Are you …

An artist, wanting to make meaningful art with us? A storyteller, wanting to craft a compelling story for us? A photographer and/or videographer, wanting to create engaging visual content for us? A creative mind, wanting to volunteer with us?

We’re always on the lookout for positive, energetic people to join our team! 

Do you have books, art supplies, and other materials you would like to donate? Are you thinking about making a monetary contribution which will bring about a positive change in Armenian villages? Do you have suggestions or insights which can help us in our work?

We’d love to hear from you!