© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI

We bring together youth + artists from Armenia and abroad to keep memories alive while breathing life into Armenian villages, starting with Meghradzor. Together, we collect, share, and publish local stories. We transform creative writing into visual content and paint colourful murals. We organise art + storytelling workshops and summer camps, teach languages, and create opportunities for cultural exchange to bridge gaps and bring about social change.

 
© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI cultural ngo

patmi [ՊԱՏՄԻ]: Tell us a story + MI PAT [ՄԻ ՊԱՏ]: A wall

We bring together youth + artists from Armenia and abroad to keep memories alive while breathing life into Armenian villages, starting with Meghradzor. Together, we collect, share, and publish local stories. We transform creative writing into visual content and paint colourful murals. We organise art + storytelling workshops and summer camps, teach languages, and create opportunities for cultural exchange to bridge gaps and bring about social change.

Our aim is to create vibrant outdoor art galleries inspired by our cultural heritage for everyone to enjoy, locals and tourists alike, while promoting community and socio-economic development. #patmimurals


Մենք միավորում ենք Հայաստանի և արտասահմանի երիտասարդներին + արվեստագետներին կյանքի կոչելու հայկական գյուղերը: Միասին մենք հավաքագրում, կիսում և հրատարակում ենք տեղացիների պատմությունները: Մենք վերափոխում ենք պատմությունները տեսանելի բովանդակության և նկարում գունավոր պատկերներ պատերի վրա: Համախմբելու և հասարակական փոփոխություն կատարելու նպատակով` մենք կազմակերպում ենք արվեստ + պատմասացության գործնական դասընթացներ և ամառային ճամբարներ, սովորեցնում լեզուներ և ստեղծում մշակութային փոխանակման հնարավորություններ:

Մեր նպատակն է ստեղծել թանգարան բաց երկնքի տակ` ներշնչված մեր մշակութային ժառանգությունից, որպեսզի բոլորը վայելեն` թե' տեղացիները, և թե' զբոսաշրջիկները, և նպաստել համայնքի և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: #patmimurals

© PATMI Cultural NGO banner.jpg

Follow us and share the love!

Facebook: https://www.facebook.com/patmimurals/

Instagram: https://www.instagram.com/patmi.ngo/

Do you have books, art supplies, and other materials you would like to donate? Are you thinking about making a monetary contribution that will bring about a positive change in Armenian villages? We’d love to hear from you! Also, we’re always on the lookout for positive, energetic people who are willing to join our team and volunteer with us!