© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI

We bring together youth + artists from Armenia and abroad to keep memories alive while breathing life into Armenian villages, starting with Meghradzor. Together, we collect, share, and publish local stories. We transform creative writing into visual content and paint colourful murals. We organise art + storytelling workshops and summer camps, teach languages, and create opportunities for cultural exchange to bridge gaps and bring about social change.

 
© PATMI Cultural NGO.jpg

PATMI cultural ngo

patmi [ՊԱՏՄԻ]: Tell us a story + MI PAT [ՄԻ ՊԱՏ]: A wall

We bring together youth + artists from Armenia and abroad to breathe life into Armenian villages through storytelling, art, and education. Together, we talk with locals, mainly the elderly. We record, share, and publish their stories to keep memories alive. Using creativity and innovation, we transform them into engaging visual content and paint colourful, interactive murals. We organise art + storytelling workshops and summer camps, teach languages, and create opportunities for cultural exchange to bridge gaps and bring about social change. 

Our aim is to create vibrant outdoor art galleries inspired by our cultural heritage for everyone to enjoy, locals and tourists alike, while promoting community and socio-economic development. #patmimurals


Մենք միավորում ենք Հայաստանի և արտասահմանի երիտասարդներին + արվեստագետներին կյանքի կոչելու հայկական գյուղերը: Միասին մենք զրուցում ենք տեղացիների հետ, հիմնականում` տարեցների: Մենք հավաքագրում, կիսում ու հրատարակում ենք նրանց պատմությունները: Օգտագործելով երևակայությունն ու նորարությունը` մենք վերափոխում ենք դրանք ուշագրավ տեսանելի բովանդակության և նկարում գունագեղ խոսուն պատկերներ: Համախմբելու և հասարակական փոփոխություն կատարելու նպատակով` մենք կազմակերպում ենք արվեստ + պատմասացության գործնական դասընթացներ և ամառային ճամբարներ, սովորեցնում լեզուներ և ստեղծում մշակութային փոխանակման հնարավորություններ: 

Մեր նպատակն է ստեղծել թանգարան բաց երկնքի տակ` ներշնչված մեր մշակութային ժառանգությունից, որպեսզի բոլորը վայելեն` թե' տեղացիները, և թե' զբոսաշրջիկները, և նպաստել համայնքի և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: #patmimurals

© PATMI Cultural NGO banner.jpg

Follow us and share the love!

Facebook: https://www.facebook.com/patmimurals/

Instagram: https://www.instagram.com/patmi.ngo/

Are you an artist and/or storyteller who likes working with kids? Do you have books, art supplies, and other materials you would like to donate? Are you thinking about making a monetary contribution that will bring about a positive change in Armenian villages? We’d love to hear from you! 

And if you want to join our team, we’re always on the lookout for positive, energetic people to volunteer with us!